top of page

Onderhandelen: een aantal definities

 • BATNA ("Best Alternative to a Negotiated Agreement"): Het beste resultaat dat een partij kan bereiken als de huidige onderhandelingen mislukken en ze een alternatieve optie moeten nastreven.

 • ZOPA (Zone of Possible Agreement): Het bereik waarbinnen een overeenkomst bevredigend kan zijn voor beide partijen die betrokken zijn bij de onderhandeling.

 • Onderhandelingszone: De zone waarbinnen een overeenkomst mogelijk is tussen partijen tijdens onderhandelingen.

 • Competitieve Onderhandeling: Een onderhandelingsstrategie waarbij elke partij streeft naar het maximaliseren van de eigen winst, vaak ten koste van de andere partij.

 • Collaboratieve Onderhandeling: Een strategie waarbij beide partijen samenwerken om een resultaat te vinden dat voor beide partijen gunstig is, waarbij de nadruk ligt op gemeenschappelijke belangen in plaats van op tegengestelde posities.

 • Win-Win Situatie: Een scenario waarin alle bij de onderhandeling betrokken partijen het gevoel hebben dat ze een gunstig resultaat hebben bereikt.

 • Verankering: De praktijk van het vaststellen van een referentiepunt (anker) waarrond een onderhandeling draait, vaak het eerste aanbod dat tijdens de onderhandeling wordt gedaan.

 • Impasse: Een situatie waarin geen vooruitgang kan worden geboekt in onderhandelingen omdat beide partijen niet in staat zijn om tot een overeenkomst of compromis te komen.

 • Prioriteiten: De onderliggende redenen of behoeften die de positie van een partij in een onderhandeling motiveren.

 • Posities: De standpunten die onderhandelaars communiceren ten opzichte van de andere partij over specifieke variabelen.

 • Zwak onthullend taalgebruik: taalgebruik dat de ware gevoelens of positie van de andere partij verraadt. Bijvoorbeeld: "Ik hoopte €X te ontvangen" taalgebruik geeft weg dat ze het niet serieus verwachtten.

 • NVC - Non-verbale communicatie: De overdracht van boodschappen of signalen via een non-verbaal platform zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en gebaren.

 • Breekpunt: Het moment in een onderhandeling waarop een of beide partijen besluiten dat er geen verdere vooruitgang kan worden geboekt, wat leidt tot een onderbreking van de besprekingen. Kan ook duiden op het walk away point (zie definitie hieronder).

 • Walk Away Point (Weglooppunt): Het slechtst aanvaardbare resultaat dat een onderhandelaar bereid is te accepteren voordat hij de onderhandelingen beëindigt en zijn toevlucht neemt tot zijn BATNA.

 • Escalatie: Het proces van het verhogen van de inzet of intensiteit van een onderhandeling, vaak door het inzetten van extra middelen, eisen of bedreigingen.

 • Extreme Opening: Het eerste voorstel in de onderhandeling boven uw eisen dat u in staat stelt om te bewegen (en daarmee voldoening creëert).

 • Concessie: Een compromis dat een partij tijdens de onderhandelingen sluit om tot een overeenkomst te komen.

bottom of page